Kto sme?

Sme denný stacionár, ktorý je zriadený v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Streda. Prvotná myšlienka pomôcť deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím vznikla v srdci starostu obce Dolná Streda PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho. Táto myšlienka a túžba pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím a najmä pomôcť ich rodičom postupne naberala reálnu podobu. Odvážne plány pána starostu začali nadobúdať reálnu predstavu, ako a kde by sa mohla starostlivosť pre hendikepované deti a mládež poskytovať. Pre rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím sa ukazovala nádej, že ich deti budú môcť navštevovať zariadenie, v ktorom budú môcť tráviť čas v nových zrekonštruovaných priestoroch, v ktorých budú poskytované kvalitné sociálne služby tak, aby ich deti mohli byť začleňované do kolektívu a aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom rodinnom domácom prostredí.

Na začiatku bol vypracovaný projekt prostredníctvom Fondu regionálneho rozvoja. Predložením projektu, ktorého predmetom bolo vybudovanie denného stacionára pre deti a mládež so zdravotným postihnutím s kapacitou 20 klientov, bol cez Integrovaný regionálny operačný program IROP získaný nenávratný finančný príspevok v sume 1 046 547, 26 €. Tešíme sa na Vás


"S láskou a starostlivosťou na každom kroku" to nie je len slogan, ale spôsob s akým pristupujeme k našim klientom. Náš personál Vás privíta a poskytne Vám láskavý prístup v prostredí, v ktorom sa budete cítiť prijatí.  V našich novozrekonštruovaných priestoroch nájdete svoje miesto na sebarealizáciu kde môžete tráviť čas záujmovou činnosťou. Voľnočasové aktivity budú pripravované podľa Vašich individuálnych potrieb. Sprostredkujeme Vám zážitky, ktoré nemôžete zažiť vo svojom prirodzenom prostredí. V interaktívnej herni je vytvorený priestor na spontánne objavovanie a získavanie nových skúseností a zážitkov. Máme pre Vás pripravenú multisenzorickú miestnosť Snoezelen, ktorá ponúka úžasné možnosti pre senzorickú a motorickú stimuláciu. Získané príjemné emócie z multisenzorickej miestnosti v človeku pretrvávajú ešte celý deň. Pokojná atmosféra, láskavý a  profesionálny prístup ocení každý, kto sa rozhodne navštevovať náš denný stacionár svätej Rity v Dolnej Strede. 

Vízia 

Víziou denného stacionára, je poskytovať profesionálne sociálne služby s láskou, starostlivosťou a osobitým prístupom ku každému klientovi s dôrazom na ich individualitu a ľudskú dôstojnosť. 

Poslanie

Pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc, sú odkázaní na pomoc inej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Hlavným poslaním nášho denného stacionára je poskytovanie profesionálnych sociálnych služieb, ktoré sú v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sociálne služby poskytujeme kvalifikovaným odborným personálom a láskavým prístupom, deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. 

Ciele poskytovaných sociálnych služieb

  • vytváranie príjemného a inšpiratívneho prostredia
  • užitočnými a zaujímavými činnosťami hodnotne naplniť voľný čas
  • poskytnúť rozvoj osobnosti podľa stupňa postihnutia s možnosťou vlastnej sebarealizácie a sociálnej integrácieHodnoty

  • dodržiavanie ľudských práv a slobôd
  • rešpekt a tolerancia
  • zabezpečovanie individuálnych potrieb každého klienta
  • vysoko morálne správanie, ktoré je v súlade s etickým kódexom

Radi Vám poradíme

Poskytujeme starostlivosť s láskou a trpezlivosťou na každom kroku. 

Ak hľadáte pomoc pre svoje dieťa alebo svojho dospelého príbuzného, môžete nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme s vybavovaním potrebných náležitostí a dokumentácie. 

Pomôžeme Vám, aby sa Vaše dieťa mohlo čím skôr pridať k nám, aby mohlo s nami tráviť chvíle v príjemnom prostredí . 

Vytvorte si webové stránky zdarma!