Sociálne služby

               Sociálne služby v našom dennom stacionári svätej Rity poskytujeme pod vedením odborného personálu.

Záujmové činnosti a voľnočasové aktivity sú realizované pod vedením Inštruktora sociálnej rehabilitácie. Činnosti sú zacielené na napĺňanie individuálnych potrieb klientov v rámci individuálnych plánov a sociálnej rehabilitácie. S Pracovníčkou pre záujmovú činnosť naši klienti spolupracujú v skupinkách ale aj individuálne. Priama práca s klientom je tiež realizovaná pod vedením vychovávateľa, špeciálneho pedagóga, ktorý zabezpečuje špeciálno - pedagogické, terapeutické, rehabilitačné aktivity. Sociálny pracovník pracuje s príbuznými klientov pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Počas dňa sa našim klientom venujú  šikovné opatrovateľky.

                                                            Sociálne služby poskytujeme ambulantnou formou počas určitej časti dňa,  v rozsahu osem hodín. Odkázanosť na soc. službu

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.


 

Stravovanie

          Celodenné stravovanie s možnosťou výberu :

                                                raňajky

                                                 desiata 

                                                   obed

                                                 olovrant

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivty sú plánované v rámci sociálnej rehabilitácie a individuálneho plánovania. Máme pripravené interaktívne pomôcky navrhnuté špeciálnym pedagógom

Voľnočasové aktivity sú realizované a navrhované podľa individuálnych potrieb klientov. 


Záujmová činnosť

Aktivity a  čas venovaný záujmovej činnosti trávime v priestoroch veľkej herne, v spoločenskej miestnosti,  v oddychovej miestnosti, využívame veľký guľôčkový bazén. Vo vonkajšom prostredí máme k dispozícii interaktívne ihrisko, futbalové ihrisko, cyklotrasu v blízkosti Váhu. 

Snoezelen

V multisenzorickej miestnosti Snoezelen sprostredkujeme zážitky, ktoré Vaši blízki nemôžu zažiť v domácom prirodzenom prostredí. Je tu vytvorený priestor na spontánne objavovanie a získavanie nových skúseností a zážitkov. Snoezelen ponúka úžasné možnosti pre senzorickú a motorickú stimuláciu človeka, pričom príjemné emócie pretrvávajú ešte po celý deň.

Interaktívna miestnosť

Interaktívana miestnosť je vybavená novými interaktívnymi pomôckami, kde môžu naši klienti objavovať a rozvíjať svoje schopnosti , zručnosti, či už ide o rozvoj jemnej motoriky, rozvoj percepcie, môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ale aj objavovať svoje limity.  Plne vybavená herňa našim klientom umožňuje podporovať a rozvíjať pamäťové schopnosti. 


.  

Cenník

Pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu 

V cene 11€ je zahrnutá celodenná starostlivosť o klienta, ktorý je odkázaný na sociálnu pomoc, vrátane pobytu v zariadení a poskytovaných sociálnych služieb.

11,00 €

Záujmová činnosť

V cene 0,50 € na jeden deň sú zahrnuté voľnočasové aktivity zamerané na rozvoj sociálnych zručností, rozvoj jemnej motoriky, rozvoj komunikačných zručností, činnosti zamerané na senzorickú a motorickú stimuláciu klienta podľa individuálnych potrieb. 

0,50 €

Stravovanie 

                  raňajky     desiata      obed        olovrant 

od 2 -6 r.           0,65 €          0,55 €        1,30 €           0,45 €

od 6 - 11 r.        0,90 €          0,75 €        1,90 €           0,65 €

od 11 - 15 r.      0,95 €          0,80 €        2,10 €           0,70 €

od 15 - 19 r.      1,20 €          1,00 €        2,60 €           0,90 €

dospelí              1,20 €          1,00 €       2,60 €           0,90 €

Úhrada za soc. službu v dennom stacionári                

pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu + záujmová činnosť   spolu  

a ) celodenná 11,50 €

b ) poldenná    5,75 €


Vytvorte si webové stránky zdarma!