Otázky a odpovede

1. Aký je postup pri prijímaní klienta/klientky do denného stacionára? Čo ak mi zdravotný stav nedovolí vybaviť si potrebné dokumenty do stacionára?

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu, alebo nemôže podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,  môže udeliť súhlas a v jej mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby a podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa §74 ods. 7 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak sa menia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb ako aj skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Vypracovanie a schválenie dodatkov k zmluve sú v priamej kompetencií štatutára zariadenia.

(Vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a prijímateľa upravuje §74 ods. 13 -18.)

Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v §72 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov. Skutočnosť, že súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 € sa preukazuje na osobitnom tlačive s osvedčením podpisom. Za majetok na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa v zmysle zákona považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 €.

Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný v zmysle zákona pravidelne platiť mesačne vypočítanú úhradu za poskytované sociálne služby. Ak je jeho príjem nedostatočný na zaplatenie celkovej úhrady je povinný za neho doplácať v zmysle uzavretej zmluvy jeho príbuzný, tak ako to stanovuje zákon. V prípade, že príde k porušeniu zmluvy a prijímateľ a jeho blízka osoba, ktorá zmluvu o doplácaní úhrady uzavrela ju nedodržujú, môže zariadenie v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie sociálnej služby v zariadení s prijímateľom ukončiť.

Po uvoľnení miesta v zariadení, odborní zamestnanci určení štatutárom organizácie vyberú žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky pre nástup do zariadenia pre seniorov a odporučia riaditeľke zariadenia, aby so žiadateľom uzatvorila zmluvu o umiestnení žiadateľa do zariadenia.

2. Kto môže navštevovať náš stacionár?

Podľa § 40 uvedeného zákona v dennom stacionári poskytujeme:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo (a to aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii)

sociálnu rehabilitáciu, stravovanie.

Okrem týchto služieb klientom zabezpečujeme:

rozvoj pracovných zručností

záujmovú činnosť.

Denný stacionár je prevádzkovaný v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hod.

3. Ako mám postupovať pri vybavovaní týchto dokumentov?

Fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorej stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej III a, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Dennom stacionári svätej Rity doručí príslušnej obci/ mestu kde má trvalý pobyt, "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby", ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v §8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, resp. poskytne priamo zariadeniu všetky údaje uvedené v §74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári fyzická osoba, t.j. žiadateľ, priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby spolu s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie spolu s posudkom vydá príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Podkladom na vydanie rozhodnutia je odborný lekársky posudok a sociálny posudok.

Vytvorte si webové stránky zdarma!